نقش رسانه ها و تماشاگران ورزشی در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی:

نقش رسانه و هواداران در جذب اسپانسر

1395-04-22 0 نظر

نقش رسانه ها و تماشاگران ورزشی در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی:

اﻣﺮوزه، ورزش ﺑﻪ صنعتی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و درآﻣﺪزا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ در عرصه ی تجارت ﺟﻬﺎﻧﻲ، ورزش اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ دارد ﻛﻪ در ازای ﺗﻤﺎﺷﺎی ورزش و ﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪ یا ﻣﺼﺮف آن پول پرداخت می کنند. ﺑﺎﺷﮕﺎه های ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و هزینه های ﺧﻮد از روش ﻫﺎی مختلفی ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺬب ﺣﺎﻣﻴﺎن جهت ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﻓﺮوش بازیکن، فروش بلیت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ورزﺷﻲ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ورزﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ، ﺟﺬب ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ورزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در این راﺳﺘﺎ، اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ درورزش ﻻ زم و ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻓﻀﺎﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ورزﺷﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎک و ﻟﻮازم ورزﺷﻲ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت درآﻣﺪ زا را داراﻣﻲ باشند، ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ که از اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ آن ﻫﺎ، ﻛﺴﺐ ﺷﻬﺮت جهانی در سطح ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت، اراﺋﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﺸﺎن و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺳﻮدآوری ﺣﺎﺻﻞ ازﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ مناسب اﺳﺖ.

ﺑﻪ زﻋﻢ اﺳﻜﺮﻳﺒﺮ، ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ مالی و ﺗﻀﻤﻴﻦ ازﺳﻮی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎ ﻳـﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ورزش(روﻳﺪاد، ﻟﻴﮓ، ﺗﻴﻢ و ﺑﺎزﻳﻜﻦ)ازﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻇـﺎﻳﻒ ﺑﺨـﺶ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷﻲ اﺳﺖ. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ورزﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ روش ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑـﺮای رﺳـﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﺪﻳﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ورزﺷﻲﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓـﺮوش را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﺪ، ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ، آﮔﺎﻫﻲﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را داﺋﻤﻲ ﺳـﺎزد. دردﻧﻴـﺎی اﻣﺮوز ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ مالی ورزﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ زﺑـﺎن ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درورزشﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ و ﻣﻠـﻲ دارد و ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺳﺪ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. بنابراین ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ورزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ(ﻣﺎﻟﻲ، انسانی وﺗﺠﻬﻴﺰاﺗـﻲ) ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻳـﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ (ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺎﻟﻲ) ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮای ﻳﻚ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ورزﺷـﻲ، ﺷﺨﺼﻴﺖ ورزﺷﻲ، روﻳﺪاد ورزﺷﻲ و …) ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه، ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ انجام پذیرد.

ﺑﺮای دستیابی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﺪاف ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻟﻲ ورزشی ﻛﻪ در ﻓﻮق ﺑﻪ آن اﺷﺎره شد، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﻳﺪ، رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در حین پخش و انتشار روﻳﺪادﻫﺎی ورزﺷﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺳﻴﺪن ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻟﻲ را در رسیدن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ یاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻚ کوک و رﻳﻠﻲ (۲۰۰۳) در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ و ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ از ورزش، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ باشد.

ﻫﺎﻧﺴﻦ و ﮔﻮﺗﻴر (۱۹۹۲) ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در روﻧﻖ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ورزش ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻠﻴﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درآﻣﺪﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮای ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻟﻴﮓ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای تآمین ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ای در درآﻣﺪزاﻳﻲ از راه ﺟﺬب ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﺮوش ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ خدمات جنبی دارند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ورزﺷﻲ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و ﻣﺮدﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻼﻳﻘﺸﺎن ﻣﺸﺘﺮک باشد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﻳﺪادﻫﺎی ورزﺷﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺎده ای از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری رواﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن است. ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻋﻼﻳﻖ وﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮک، دﺳﺖ یابد. ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ. در ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺼﻮرﭘﻮر (۲۰۰۷) در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی ﺣﻤﺎﻳﺖ ورزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ گرفت ﻛﻪ، ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ و ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﺎرک ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎرک ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺣﻤﺎﻳﺖ ورزﺷﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻋﻮت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎزار، ﺳﻬﻴﻢ اﺳﺖ وﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ منبع قدرت ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ (اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن) ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه ای ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪه است. در این راﺳﺘﺎ پیون (۲۰۱۰)، با اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮی ﻧﻈری ﻧﺸﺎن داد ورزش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ وﻳﮋه ای ﻛﻪ دارد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﻮد. میناقان ﻫﻢ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺰﻳﺖ دارد ﻛﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ ای آن ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺰﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ، ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪن ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ عنوان ﺧﻴﺮ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و زﻳﺮﻛﺎﻧﻪ ی حمایت مالی، ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ ای و آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻴﺴﻲ (۲۰۰۹)، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اثرﺑﺨﺸﻲ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ روﻳﺪادﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﮔﺰارش کرد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از روﻳﺪادﻫﺎی ورزﺷﻲ ﺑﺰرگ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و ﺣﻀﺎر از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺷﺪه و درک اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻬﺪ و علاﻗﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.

از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﺗﺎﻛﻴﺪ دوﻟﺖ و ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﻫﺎی ورزﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی ﺗﻤﺎﻣﻲ ، ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﭼﺎره ای ﺟﺰ اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﺮان ﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎﭼﻴﺰی از درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ را ﺗﺄﻣﻴﻦ می کند، از اﻳﻦ رو ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و درﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﮔﺮ دوﻟﺖ از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ورزﺷﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ، اداﻣﻪﺣﻴﺎت آن ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ورزﺷﻲ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺪون اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

{منبع: ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ورزﺷﻲ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺨﺶ در ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺎﻟﻚ رﺟﺒﻲ، محمد ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ رضوی، ﺳﻴﺪ ﻋﻤﺎد حسینی}

 

 


چگونه درخواست اسپانسر مالی دهیم؟


 

اشتراک گذاری لینک این صفحه با:

اظهار نظر کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.