درباره اسپانسر

نیازمند به اسپانسر مالی در جهت راه اندازی کارخانه تولید گچ ضنعتی(گچ آلفا)