خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

من یه معلول شنوایی و گفتاری هستم

بسیاری از فرصت هام رو ازدست دادم افسردگی دارم

روزی ۹ تا قرص میخورم