خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

کمک کنه بیام ترکیه و تحصیل کنم منم حرفه ای میشم و براش مبارزه میکنم من هم بازیگری و هم ورزش انجام میدم