خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

کارگردان و بازیگر هستم و یکی از شاهکار هارو با شپا رقم خواهیم زد