خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

تقبل كردن هزينه ساخت تيزر موسيقي به مبلغ ٤ تا٥ ميليون تومان..به مدت ٧ ماه ،هرماه يك تيزر…..با تبليغ برند مورد نظر در تيزر….