بازگشت به حمایت مالی و اجاره غرفه نمایشگاه جانبی دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز