درباره اسپانسر

پشتیبانی جهت اشتغال با برآیند بازدهی منطقی

ایجاد نمایندگی

تامین سرمایه

رفع نیازهای خانواده مانند لوازم خانه و مان

پشتیبانی نیازهای شخصی مانند جهیزیه و یا عمل های جراحی و یا راه اندازی واحد های تجاری

و …..

با اخذ ضمانت بازگشت سرمایه

و پشتیبانی پلکانی

در همه ی شهر های ایران