خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

فعالیت در زمینه نقاشی تابلو رنگ روغن دارم، نیازمند همکاری و همراهی برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کریستیز دبی هستم.