سیده فاطمه سادات مدنی برای پروژه ی گیمیفیکیشن آموزش پزشکی

سیده فاطمه سادات مدنی برای پروژه ی گیمیفیکیشن آموزش پزشکی

"Scientific activity"

About This User

  • Team Members
    6 تا 10 عضو
  • Views
    1078
  • Location
    دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

About the event owner

باتوجه به اینکه تحت تأثیر پاندمی کووید۱۹ آموزش پزشکی در اثر تعداد زیاد موارد کرونا و درگیری بیمارستان های آموزشی مختل شده است، ما می‌خواهیم آموزش کیس های شایع بالینی رو در قالب بازی داشته باشیم. یک تیم گیمیفیکیشن و برنامه نویس همکار از طریق سایت پونیشا حاضر به همکاری شدند. طبق تخمین بودجه حدود 30-40 میلیون هزینه نیاز است.